ANTIRA o.z.

Občianske združenie ANTIRA bolo založené v roku 2001.

 

 

Od roku 2016 v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Policajným zborom Slovenskej Republiky, Mestskou políciou, orgánmi mesta Banská Bystrica a sociálnymi pracovníkmi na území mesta Banská Bystrica a jej okolí  vykonáva aktivity, cielene smerujúce k postupnému zmierňovaniu dopadov zlej sociálno-ekonomickej situácie a potláčaniu prejavov non-komfortného správania sa členov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a taktiež sociálne znevýhodnených občanov, či občanov v krízovej situácii, alebo ľudí na okraji spoločnosti.

PROJEKT - SPOLOČNE TO DOKÁŽEME

ANTIRA o.z. založila projekt ,,Spoločne to dokážeme“. Je zameraný na zmiernenie nepriaznivých dopadov zlej sociálnej situácie a jej riešenie u jednotlivcov a rodín v lokalite Banská Bystrica a jej okolí, znižovanie kriminálneho správania a non-konformného správania členov miestnych komunít prevažne v MRK ako aj na presadzovanie oprávnených záujmov a požiadavkám Rómov, detí a mládeže a sociálne znevýhodnených občanov.

Podieľame sa na riešení problémov poskytovaním prevencie, pomoci, šírením osvety, výchovou, vzdelávaním a sociálno-právnym poradenstvom celkovo všetkým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nie je nám to jedno

Naša činnosť

⇒ Prevencia, znižovanie kriminality a iných prejavov non-komfortného správania v rizikovej skupine – sociálne vylúčenej, prevažne rómskej komunite        žijúcej na území mesta Banská Bystrica a v jej okolí s akcentom na ochranu detí a mládeže, posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti            páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti.

⇒ Intervencia zameraná na dosiahnutie zmeny postojov, myslenia a správania členov komunity.

 Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v lokalitách MRK a ich blízkom okolí spoluprácou s Policajným zborom SR, Mestskou        políciou Banská Bystrica, orgánmi mesta Banská Bystrica sociálnymi pracovníkmi a členmi skupín a jednotlivcov.

 Monitorovanie problémového správania jednotlivcov a skupín jednotlivcov v MRK.

 Zlepšenie vnímania komunity okolitým majoritným obyvateľstvom, zlepšenie vzťahov členov komunity s majoritnou časťou spoločnosti

 Zmierňovanie nepriaznivých dopadov zlej sociálnej situácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 Ochrana detí a mládeže pred vplyvom rizikových faktorov prostredia. 

 

  • V rámci športových aktivít sa v športovom areáli základnej školy venujeme atletike, futbalu, basketbalu, volejbalu a iným športovým hrám. 
  • V priestoroch občianskeho združenia sme zariadili posilňovňu a niekoľkokrát do mesiaca s deťmi navštevujeme mestskú krytú plaváreň.
  • Snažíme sa tiež, aby deti a mládež pravidelne každý mesiac, aspoň raz navštívili kultúrne podujatie a to: kino, divadlo, koncert alebo výstavu. O tieto akcie deti tiež prejavujú veľký záujem. Je to niečo, čo v ich komunite a pre ich rodičov nie je vôbec bežné.
  • Sme presvedčení, že je veľmi dôležité, aby deti dobre poznali mesto a kraj v ktorom žijú a aby tiež spoznali vybrané lokality Slovenska, ktoré by mal poznať každý občan tejto krajiny. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sa stali akcie miestnej turistiky, cykloturistiky a poznávacie výlety. Tieto aktivity dokážu efektívne prinášať žiadaný účinok, predovšetkým počas letných prázdnin, keď inak deti väčšinou trávia čas bez kontroly v partiách na ulici.

 


  

Primárnym ciel’om našich aktivít je umožniť deťom a mládeži komunity pod dohľadom dospelých členov združenia zmysluplne tráviť voľný čas mimo komunitu, zlepšovať fyzickú kondíciu a zdravie, získavať nové poznatky a zážitky.

 

Sekundárne si však kladieme iný, podľa nášho názoru dôležitejší cieľ. 

Chceme deťom narušiť ich čierno-biele vnímanie majoritného prostredia. Umožniť im postupné a prirodzené spoznávanie pre nich zatiaľ cudzieho sveta a naučiť ich vnímať a prijímať jeho pozitívne hodnoty. Je v záujme týchto detí, aby sa naučili správať sa v majoritnom prostredí v súlade s jeho všeobecne prijímanými normami. Prirodzene a bez afektu, ktorý často pramení zo stresu a pocitov menejcennosti a odmietania.

 

Všetky aktivity vykonávané občianskym združením si kladú za cieľ postupnými krokmi znižovať prejavy protispoločenského správania v danej komunite, meniť zmýšľanie a postoje jej členov, podnietiť ich k úsiliu zmeniť existujúci stav, ozdraviť sociálne prostredie a vzťahy vo vnútri komunity ako aj vzťahy navonok, voči majoritnej časti obyvateľov. 

 

hľadáme

možno práve teba

Občianske združenie Antira je organizácia zaoberajúca sa fenoménmi doby ako je odstraňovanie akejkoľvek formy obojstranného rasizmu a diskriminácie medzi ľuďmi.

Táto práca si vyžaduje mnoho úsilia, obetavosti, energie, času, trpezlivosti a financií.

 

Zároveň si však uvedomujeme, že nás nikdy nie je dosť a len jeden človek, alebo jedna organizácia nezmení celý systém predsudkov, egoizmu, rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a iných negatívne vplývajúcich fenoménov, ktoré sú tu medzi nami už dlhé stáročia.  

Antira

nie je nám to jedno

Kontaktujte nás

OZ Antira

Pod cintorínom 5

97411, Banská Bystrica

+421910932181

antira@antira.sk

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

SK27 1100 0000 0029 4201 5838

© Copyright 2022 - 2024 ANTIRA